MEME HASTALIKLARI

Meme hastalıkları, kadınların en sık karşılaştıkları hastalıklardan biri olup, görülme sıklığı giderek artmaktadır. Meme, kadınlarda do-
ğumdan itibaren çok sayıda hormonun etkisiyle sürekli değişen ve bu değişimlere bağlı olarak kadınların farklı semptomlarla doktora
gelmelerine neden olan bir organdır. Özellikle ergenlik dönemi, menstrüel periyod, gebelik ve laktasyon sırasında bu değişiklikler oldukça
belirgindir. Yaşam boyunca, memesinde ağrı, kitle, gerginlik hissetmeyen kadın yok gibidir.

-İYİ HUYLU MEME HASTALIKLARI NELERDİR?
Mastalji
Firokistik hastalık
Meme kistleri
Mastitler ve meme abseleri
Fibroadenom
Meme şekil ve görüntü bozuklukları(asimetri,hipertrofi,ateli,politeli vb)
Meme başı akıntıları

-KÖTÜ HUYLU MEME HASTALIĞI MEME CA

MASTALJİ(MEME AĞRISI)
Mastalji her 3 bayandan 2 sinde gördüğümüz ve %85 oranında kendiliğinden geçebilen bir şikayettir.Döngüsel ya da ratgele zamanlarda olabilir.Döngüsel olanlar genelde menstureal siklusla alakalıdır.%67 mastalji bu gruptadır.Döngüsel olmayan mastalji genelde tek taraflıdır ve %50 oranında kendiliğinden geçer.Kahve ,çay ,çikolata ve kolanın diyetten çıkarılmasıyla semptomların gerilediğine dair cidi veriler vardır.Yağdan fakir beslenme de özellikle döngüsel mastaljiyi azaltır.

Fibrokistik Hastalık

Fibrokistik hastalık genellkle meme de ağrı ve hassasiyete neden olur.Belirli aralıklarla takibi yapılması gereken bir hastalık grubudur.Ağrı, yanma hissi ve memede kitlelerin ele gelmesi ile kendini gösteren fibrokistik değişiklikler, memede en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Yaklaşık tüm kadınların yarısı, hayatlarının bir döneminde fibrokistik değişikliklere bağlı yakınmalar ile hekime başvurmaktadır. Yakınmalar bazı kadınlarda çok hafif olabilir; adet öncesi görülen bir miktar ağrı gibi. Bu kadınların muayenelerinde ellerine kitle de gelmeyebilir. Bazı kadınlarda ise bulgular çok şiddetlidir; ağrı günlük yaşamı etkileyecek kadar fazladır. Adetlerden sonra bile azalmadan devam edebilir.30-50 yaş arasında görülür.Fibrokistik hastalık asla kansere dönmez ancak kanser tanısını geciktirebilir.Tedavi semptomlara yöneliktir.Kontroller aksatılmamalıdır.

Mastitler ve Meme Abseleri

Genellikle emziren annelerde karşımıza çıkan mastitler memenin enfeksiyöz hastalıklar grubundadır.Memede ciddi ağrı ve hassasiyet nedenidir.Emziren annelerdeki meme başı çatlaklarına bağlı oluşan enfeksiyon abseye kadar ilerleyebilir.Memenin tamamen sağılabilmesi iyleşmede önemli bir etkendir.Bazı mastit tablolarını tedavi etmek oldukça güçtür.Özellikle granülomatöz mastitlerde geniş cerrahi müdahaleler gerekeblir.
FİBROADENOM

Fibroadenom lar ele gelebilen sert lezyonlar olarak sizi korkutabilirler ancak iyi huylu lezyonlardır.Boyut olarak 5cm hatta daha büyük boyutlara kadar ulaşabildiklerinden hep akla acabaları getirirler.Sıklıkla 15-35 yaş aralığında görülürler ve menapoz sonrası küçülerek kaybolabilirler.Hamilelikte büyümeleri normaldir.
Fibroadenomlar kanser değildir ve kansere dönmezler ..Ancak!Şekil bozukluğu,asimetri ve ultrasonografide kanlanma artışı varsa muhakkak biopsi şarttır.Takipleri kesinlikle gereklidir ve bunu muhakkak uzman hekimler yapmalıdır..

Meme başı akıntılarında yapılması gerekenler?
Meme başı akıntıları unutulmamalıdır ki bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.
Her türlü meme başı akıntısında muhakkak bir meme uzmanı hekime muayene olup gerekli tetkikler yapılmalıdır.Tek memeden kendiliğinden gelen akıntılar diğerlerine göre önem arzederler!!!

MEMEDEKİ HER SERTLİK KANSER MİDİR?

Elbetteki bu sorunun cevabı hayır.Ancak ihtimal asla göz ardı edilemez.Kadınlarda en sık görülen 3 kanserden biridir.Erken tanı neticesinde tedavi edilebilir bir hastalıktır.Özellikle aile hikayesi olan bayanlar muhakkak doktor kontrollerini yaptırmalıdır.Yaş ve risk gruplarına göre gerekli muayene ve radyolojik görüntülemeler uzman hekimler tarafından belirli aralıklarla yapılmalıdır.Şüpheli lezyonlara muhakkak biopsi uygulamaları yapılıp alınan neticelere göre de tedavi protokolleri uygulanmalıdır.

MEME KANSERİNDE KİMLER RİSKLİDİR?

Meme kanseri gelişiminde etkili olan risk faktörlerini
flu flekilde kategorize etmek mümkündür:1
1. Demografik özellikler (cinsiyet, yaş ,ırk/etnisite gibi)
2. Reprodüktif öykü (menarş yaşı,, doğum yapma ve sayı
sı, ilk tam dönem hamilelik yaşı›, menapoz yaşı, laktasyon,
infertilite, düşlük yapma, kürtaj)
3. Ailesel/genetik faktörler (aile öyküsü, bilinen veya
şüphe edilen BRCA1/2, p53, PTEN veya meme kanseri
riski ile ilişlkili diğer gen mutasyonlar›)
4. Çevresel faktörler (30 yaşından önce toraks bölgesine
radyoterapi, hormon replasman tedavisi, alkol kullanı
mı, sosyoekonomik düzey, vb.)
5. Diğer faktörler (Kişisel meme kanseri öyküsü, meme
biyopsi sayısı, atipik hiperplazi veya lobüler karsinoma
in situ, dens meme yapısı, vücut kitle indeksi
[BMI])

Meme Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Son yıllarda tıp alanında olan yeniliklerden sonra artık sınırlı cerrahi tedaviler uygulamaktayız.Her hastanın tedavi protokolü değişmekle beraber hastalık evresi bunu belirlemede etkili olmaktadır.

Meme Kanserinde Memenin Tamamı Alınıyor Mu?

Kadın cinsiyeti için memenin taşıdığı anlam ve mastektomi sonrası izlenen hasta gözlemleri sonucu; uygun hasta gruplarında yapılan meme koruyu cerrahiler sıklaşmıştır.Birçok hasta memesinin tamamı alınmadan yapılan meme koruyucu cerrahi girişimlerle sağlığına kavuşmaktadır.

Peki Her Hastaya Kemoterapi Uygulanıyor mu?

Bunun kararı hastalık evresine göre veriliyor.

ERKEN TANI İÇİN NE YAPMALI

İlk yapmamız gereken tabiî ki kendimizi muayene etmemiz..İşte size bunu nasıl yapacağınızın sırları;

Kişi ayna karşısında kendi memelerini gözle izlemeli,şekil , biçim, simetrilerini gözlemeli, meme başlarının asimetrisi, ciltdeğişiklikleri, çekilmeleri, gamzelenmesi gözlenmeli, ayna karfl›s›nda eller kaldırılaralarak ve kalça üzerine konularak şekil farklılıkları ve asimetriler fark edilmeye çalışılır. Ardından yatar pozisyonda,muayene edilecek meme tarafı el başın altında, diğer elle yuvarlak hareketlerle memenin elle muayenesi de tamamlanmalıdır. Bu elle muayene ayakta, duş altındayken, üçparmakla yukarıdan aşağıya süpürme hareketiyle de yapılabilir .

Belirli aralıklarla uzman bir hekim tarafından yapılan muayeneniz ve yaptıracağınız tetkikler(ultrasonografi ,meme MRI ve mamografi) risklerinizi azaltacaktır.Ultrasonografi ses dalgaları ile yapılan bir tetkik olduğundan oldukça masumdur.Mamografik incelemelerde ise yeni nesil cihazlar sayesinde radyasyon oranları oldukça düşüktür.Şüpheli lezyonlara tanı amaçlı biopsiler yapılır.